Elektron söwda ýa-da onlaýn dükanlar üçin semaltdan SEO maslahatlary



Elektron söwda internetde önüm satmak we siziň ýaly kärhanalaryň girdejisini ýokarlandyrmak üçin iň ýaýran formatlaryň birine öwrüldi.

Şeýle-de bolsa, sanly dünýä şeýle bir giň welin, kämahal bäsdeşligiň arasynda boşluk tapmak kyn bolup biler ... we hut şu sebäpden, web ýerleşişiniň üstünde işlemek we ilkinji pursatdan gowy görünmek gaty möhümdir.

Beýleki tarapdan, bularyň hemmesini hemme taraplaýyn deňeşdirip bolmaýan iň soňky nesil SEO guralyny ulanmazdan netijeli edip bolmaz. Bu maksat bilen SEO şahsy maglumat paneli, size gerek boljak iň oňat SEO hyzmatyny hödürlemek üçin hemme zatdan ybarat SEO gurallary siziň eliňizde.

Dowam etmezden ozal, guraly şu gün mugt synap görmäge çagyrýaryn.

Elbetde, nireden başlamalydygyňy bilmeýärsiňmi? Bu makalada, elektron söwda üçin iň oňat SEO maslahatlaryny bir ýere jemlemekçi.

Elektron söwda üçin SEO maslahatlary

Internet durmuşymyza girensoň, köp kompaniýalar onlaýn dükany döretmek islendik önümi satmak üçin iň amatly çözgüt hasaplaýarlar. Şeýle-de bolsa, hakykat, dogry edilmese, bize geň kelle agyrylaryny berip biler ýa-da iň bolmanda garaşylýan netijeler bilen üpjün etmez. Hakykatdanam, maýa goýumynyň (wagtyň, güýjüň we puluň) girdejisi möhümdir.

Elektron telekeçiligiň işlemegi üçin oňa görnükli we sesli bolmagy başarmaly.

Nädip almaly? Onlaýn dükanyňyzyň reýtingini ýokarlandyrmagyň köp usuly bar, ýöne bu ýönekeý elektron telekeçilik SEO maslahatlary bilen derrew gowulaşmalary görüp başlarsyňyz:

Dükanyňyz üçin açar söz gözlegini geçiriň

Elektron söwda üçin SEO-da işleýän wagtyňyz, ilkinji etmeli zadyňyz açar söz gözlegidir.

Munuň üçin özüňize aşakdaky soraglary bermeli:
Ulanyjylaryňyzyň önümleriňizi tapmagy üçin esasy kompaniýaňyzyň açar sözlerini kesgitlemek.

Elektron söwda biznesini gurmak isleýän bolsaňyz ýa-da eýýäm biriňiz bar bolsa, görünmek isleýän açar sözleriňizi kesgitläň.

Esasy sahypalaryňyzyň URL-lerini alyň we hödürleýän zadyňyza we ulanyjynyň gözleg niýetine laýyk gelýän açar sözleri gözläň.

Bellik: Açar sözleri tapmak üçin, ýeterlik gurallaryňyz ýok bolsa, boşlukda işlärsiňiz. Iň arzan bahadan öz ýeriňizi hakykatdanam görkezýän açar sözleri tapjakdygyňyzy anyklamak üçin SEO Şahsy dolandyryş panelinden has gowy gural ýok.

Elektron söwda üçin SEO mazmunyňyzy peseldiň

Elektron söwda üçin esasy SEO maslahatlaryndan biri sahypanyň göçürmesini optimizirlemekdir. Muňa kategoriýa düşündirişleri, önüm sahypalary we hatda baş sahypanyň özi girýär.

Siz eýýäm açar söz gözlegini geçirdiňiz we ulanyjylara haýsy açar sözleri ýerleşdirmelidigini we olara ýetip boljakdygyny eýýäm bilýärsiňiz. Soňra mazmuny optimizirlemek üçin bu maslahatlary ýerine ýetirip bilersiňiz.

Onlaýn dükanyňyzyň SEO-ny gowulandyrmak üçin önümiňiziň çäginden çykýan ähli maglumatlary hödürleýän blog döretmegi teklip edip bilersiňiz:
Keyadyňyzdan çykarmaň, açar sözler möhümdir, hawa, ýöne olary umumy tebigat bilen göçürmäňize goşmaly.

Funksional dizaýna üns beriň

Elektron söwda web sahypasyny döredeniňizde, ony ýönekeý we aňsat gurluş bilen ýerine ýetirmek gaty möhümdir. Şeýlelik bilen, ulanyjy web sahypaňyzyň işleýşine çalt satyn alyp biler we satyn alyş prosesi hem tertipleşdiriler.

Onlaýn dükanyňyzy kategoriýalar boýunça düzüp, önümleri her kategoriýa bölüp bilersiňiz.

Emma seresap boluň! Başgalaryň edýän ýerinde durmaň. Üýtgeşik bolmak isleseňiz, üýtgeşik we aýratyn bolmaly. Şonuň üçin ulanyjyny özüne çekýän, ýöne web sahypaňyza aşa ýüklemezden döredijilik dizaýnyna üns beriň.

Maksat arassa, owadan, tertipli we içgin giňişlik döretmekdir. Ulanyjynyň satyn almagyny aňsatlaşdyrýan giňişlik.

Suratlary optimizirlemegi ýatdan çykarmaň

Producthli önüm iýmitiňizi elektron söwdaňyza ýükläniňizden soň, ony her bir faýl faýly bilen bilelikde suratlar bilen doldurmaly bolarsyňyz.

Bu ýerde, goýýan suratlaryňyzyň ululygyna we çözgüdine gaty seresap bolmaly. Köp web sahypalarynda iň gowy işleýän zat, agramy 100 KB-dan köp bolmaly däldir.

Şekiliň agramy näçe uly bolsa, web sahypaňyzyň ýüklenmegi şonça-da köp bolar we bu elektron söwdaňyzyň hilini jezalandyrar. Şonuň üçin bu siziň reýtingiňize hem täsir eder.

Suratlaryň ulanyjynyň ünsüni özüne çekmegi we iň oňat hilli bolmagy möhümdir. Mundan başga-da, häzirki wagtda onlaýn traffigiň we satyn alyşlaryň köpüsiniň ykjam arkaly amala aşyrylýandygyny ýatdan çykarmaň. Şonuň üçin suratlaryňyzyň ähli enjamlar üçin, esasanam ykjam marketing üçin optimallaşdyrylandygyna göz ýetirmek zerurdyr. Web SEO-ny gowulandyrmak üçin takyk näme etmelidigiňizi bilmeseňiz, ulanyň DSD guraly näme etmelidigiňizi bilmek üçin.

Metadata barada alada ediň

Inatda saklamaly iň esasy maksatlar: meta ady we meta beýany.

Maksatlar ýa-da metadata barada aýdanymyzda, gözleg motorynyň netijelerde görkezýän bölegine ýüzlenýäris.

Meta ady gözleg motorlary üçin optimallaşdyrylan at. Iň gowusy, açar sözüni mümkin boldugyça çepe, 70 simwoldan köp bolmaly däldir. SEO emojiýalary ýaryşdan tapawutlanmak üçin, şeýle hem SERP-lerde tapawutlanmak üçin başlangyç gapaklar üçin ulanylyp bilner.

Meta beýany gözleg netijelerinde sözbaşydan soň peýda bolan düşündirişli tekstdir. Ulanyjynyň ünsüni çekmek we basmagy höweslendirmek üçin gowy ýer. Şeýle hem çäkli ýer bar, kompýuter gözlegleri üçin iň köp 160 simwol, ýöne ykjam ýagdaýynda 120 simwola çenli azalýar. Bu, ulanyjy üçin hereketlere çagyryşlary goşmak üçin iň amatly ýer, meselem: basyň !, Şu ýerden tapyň we ş.m.

Özüne çekiji metadata eýe bolmak, traffigiňizi artdyrar we şonuň üçin CTR gowulaşar. Bu, täsirleriň has ýokary boljakdygyny we iň gowy wezipeleri almak üçin has köp ses boljakdygyny aňladýar.

Önümlerde we kategoriýalarda ulanyjy üçin amatly URL-ler

Ulanyjy üçin amatly URL-ler ulanyjy üçin has düşnükli, sebäbi tapýan zatlaryny aňsatlyk bilen tanarlar. Theöne şol bir wagtyň özünde, elektron söwdaňyz üçin SEO maslahatydyr. Şonuň üçin ony gowy ýatda saklaň.

Ulanyjy üçin amatly URL-ler almak üçin:

Baglanyşyk döretmek

Bu hereketleriň hemmesi bilen bir hatarda, baglanyşyk binasy arkaly sahypadan daşary SEO-da işlemek, elektron söwda SEO-da goşmaça güýçlener. Elýeterli dürli baglanyşyk gurluşyk strategiýalaryndan tebigy ýagdaýda baglanyşyk alyň. Bu maksat bilen, kömek sorap bilersiňiz SEO şahsy maglumat paneli arka baglanyşyk strategiýaňyza laýyk gelýän baglanyşyklaryň we sahypalaryň görnüşlerini kesgitlemek.

Salgylary almak üçin birnäçe çalt maslahatlar:
Bu mowzuk hakda has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, sizi makalalary görmäge çagyrýarys Biziň blogymyz hakda gürleýär.

Tehniki bölegini ýatdan çykarmaň

Elektron telekeçiligiň çäginde tehniki salgylanma gaty möhümdir. Onlaýn dükanlarda döredilen köp sahypa sebäpli adatça bu ugurda kynçylyklar ýüze çykýar. Şonuň üçin bu meseleleri çözmek üçin tehniki bilimleriňiziň bolmagy möhümdir.

Şeýle-de bolsa, göz öňünde tutulmaly taraplar:

Şeýle hem, gowy sosial strategiýany dörediň

Häzirki wagtda sosial ulgamlar korporatiw aragatnaşyk we söwda markasy üçin iň köp ulanylýan kanallardan biridir. Mundan başga-da, olar siziň elektron telekeçiligiňiz üçin ideal mahabat sergisi bolup biler (elbetde gowy ulanylsa).

Diňe web ýerleşişi barada gürleşmesek-de, görnükliligiňizi ýokarlandyrmak üçin sosial ulgamlarda SEO edip bilýän wagtlaryňyz bolýar.

Satmak isleýän önümiňize we alyjynyň şahsyýetine baglydyr.

Hemme zat “Facebook” we “Instagram” -a esaslananok. “Twitter”, “YouTube” ýa-da häzirki pursat ulgamy ýaly başga bir diňleýjisi bolan beýleki sosial ulgamlar hem bar: TikTok.

Sosial ulgamlardaky profiliňize üns berseňiz, gymmatly mazmuny yzygiderli teklip edip, janköýerlerden müşderilere ýa-da has gowusy, marka ilçileri bolup biljek ulanyjylary özüne çekip bilersiňiz.

Netije

Bular, reýtingi gowulandyrmak we Google-da has gowy pozisiýa almak üçin ulanyp boljak elektron söwda SEO maslahatlarynyň diňe käbirleri.

Netijeleri optimizirlemek üçin ýokardakylar bilen birleşdirip, ulanyp boljak has ösen we tehniki taraplar bar.

Şeýle-de bolsa, munuň üçin has köp bilim almaly, SEO-ny öwrenmäge has köp wagt sarp etmeli ýa-da ýaly hünärmen hyzmatyny ulanmaly Semalt.

Bu size bagly! Muny özüňiz edip bilersiňiz ýa-da häzirki wagtda sanly marketing hünärmenlerine ýüz tutup bilersiňiz.

At Semalt, web ýerleşdiriş strategiýaňyzy düzmäge kömek edip bileris. Elektron telekeçiligiňizi açmak we potensial diňleýjileriň ünsüni çekmek isleseňiz, çekinmäň bilen habarlaşyň ýa-da SEO býudjetini soraň. Size iň ýokary hünär we ynam bilen maslahat bereris.


mass gmail